By- og Kulturudvalget - Dagsorden 18. marts 2014

PRINT

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 18-03-2014 kl. 08:30

Møntergården, Overgade 48, lokale Mønten


Besigtigelse Brockdorffvænget Mødet forventes afsluttet kl. 12.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

12. Parkeringsfond - afvikling af fond og udkast til nye retningslinier (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Endelige anlægsregnskaber ultimo 2013

Åbent - 2014/016732

 

Sagsresumé

I henhold til ”Principper for økonomistyring i Odense Kommune” skal der efter afslutning af anlægsarbejde aflægges regnskab.

 

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

 

By- og Kulturforvaltningen forelægger 62 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2013. Regnskaberne udviser et samlet merforbrug på 542.214 kr. svarende til 0,2 % af den samlede anlægsbevilling, der udgør 264.911.129 kr.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

 

 

 

Sagsfremstilling

Herunder gives en oversigt over samtlige anlægsprojekter, som er afsluttet i 2013.

 

Oversigt over afsluttede anlæg i kr.

Projekt

Sted nr.

Bevilling

Forbrug

Afvigelse

002.02.09 - Anlægsarbejder i offentlige bygninger

 

 

 

 

Risikostyring på tingskadeområdet, installering af brandsikringsanlæg

011.301000

12.282.000

12.289.621

-7.621

Nedrivning 2013

080.010360

995.617

940.546

55.071

Toldbodgade 5-7

080.012003

11.000.000

10.997.194

2.806

Istandsættelse af lokaler til projekt arbejdsrehabilitering

143.533003

1.800.000

1.787.654

12.346

Flytning af natvarmestuen Pantheonsgade

483.000137

6.000.000

5.999.214

786

Østergade 55, dagvarmestue

483.000138

2.100.000

2.097.604

2.396

Klosterbakken, svømmehal

500.032001

23.667.123

23.671.847

-4.724

Genopretning af legepladser

500.301013

4.300.000

4.299.765

235

Arbejdsmiljøproblemer Kroggårdsskolen

500.301045

3.966.000

3.966.452

-452

Ejby Skole, modernisering

500.301070

31.891.190

31.890.881

309

Spurvelundskolen, modernisering

500.301074

8.099.794

8.125.536

-25.742

Pårup Skole, modernisering

500.301075

16.859.141

16.862.499

-3.358

Højmeskolen, modernisering

500.301078

11.500.000

11.611.851

-111.851

Tingløkkeskolen, modernisering

500.301079

18.301.000

19.309.167

-1.008.167

Ejbyskolen, fremrykning

500.301153

11.999.800

11.991.833

7.967

Ejerslykkeskolen, modernisering

500.301158

6.600.000

6.692.491

-92.491

Musikfaciliteter, skoler

500.301162

1.000.000

962.971

37.029

Bærbare Pc’er til alle skolelærere

500.301165

10.000.000

9.953.836

46.164

Bækholmskolen, genopretning efter brand

500.308002

6.000.000

5.793.364

206.636

Gæsteplejehus i Tarup

500.511070

3.000.000

2.984.405

15.595

Sanderumhus

500.521100

12.252.900

12.254.873

-1.973

Familiehus Vandværksvej

500.521101

500.000

467.433

32.567

 

 

 

 

 

002.02.10 Teknisk Service

 

 

 

 

Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2013

080.010310

Fra

080.010410 i 14

2.536.259

 

+1.439.257

3.975.516

 

 

 

 

3.975.516

 

 

 

0

Ramme til opretningsarbejder ved kommunale bygninger 2013

080.010350

Fra

080.010450 i 14

1.098.414

 

+501.196

1.599.610

 

 

 

1.599.610

 

 

 

0

Teknisk service enhed, samling af budget fra andre forvaltninger

080.100000

1.408.293

1.412.884

-4.591

Energibesparende foranstaltninger 2013

080.010380

2.754

0

2.754

EBF, Bækholmen 90, tilskud til vinduer

080.013030

15.000

15.000

0

EBF, Teaterhuset, efterisolering af loft

080.013032

50.000

41.850

8.150

EBF, Skt. Klemensskolen, renovering af belysning, etape 2

080.301053

220.000

220.000

0

EBF, Skt. Klemensskolen renovering af belysning, etape 2B

080.301054

200.000

199.000

1.000

EBF, Risingsvej 25, renovering af belysning

080.301055

45.000

45.500

-500

EBF, Højmeskolen, efterisolering af tag

080.301056

300.000

300.000

0

EBF, Sct. Hans Skole, nye kvistvinduer samt isolering af kviste

080.301057

196.000

276.900

-80.900

EBF, Abildgårdskolen, ny ovenlysbånd

080.301058

225.000

310.085

-85.085

EBF, Kochsgade 16, hulmursisolering samt rørisolering

080.370053

50.000

45.339

4.661

EBF, Østre Kulturcenter, isolering af loft over ungdomsskole

080.370057

105.000

140.750

-35.750

EBF, Cecilievej 4, etablering af varmepumpe

080.370058

200.000

212.350

-12.350

EBF, Kærbygårdevej 10, etablering af solceller

080.370060

50.000

0

50.000

EBF, Sandhusvej 10, varmeautomatik, ændring fra elvarme til fjernvarme

080.370061

50.000

52.957

-2.957

EBF, Windelsvej 145, varmeautomatik

080.370062

30.000

29.093

907

EBF, Dalumgårds Alle 35F, renovering af belysning samt varmeautomatik

080.374030

420.000

429.716

-9.716

EBF, Kanalvej 160, etablering af solceller

080.374031

115.000

115.000

0

EBF, Kløvermosevej 91, ny belysning

080.374032

30.000

34.376

-4.376

EBF, Odense Lufthavn, etablering af varmepumpe, oliefyr nedlagt

080.374033

25.000

29.759

-4.759

EBF, Ejerslykke Vuggestue, tilskud til vinduer

080.513030

50.000

50.000

0

EBF, Globehuset vuggestue, efterisolering af loft og ydervægge

080.513031

54.000

57.732

-3.732

EBF, Platanhaven, tilskud til vinduer

080.517030

85.000

0

85.000

EBF, Bryllevej 20, varmestyring i hus A-D

080.550030

100.000

86.427

13.573

EBF, Camillagården, ny belysning i gymnastiksal og redskabsrum

080.559030

20.000

31.032

-11.032

EBF, Schacksgade 39, teknisk isolering

080.650070

350.000

334.180

15.820

 

 

 

 

 

002.03 Kultur

 

 

 

 

Projekter med særlige ønsker og initiativer knyttet til kulturstrategien

403.364023

1.022.136

1.022.081

55

Etablering af bibliotekstilbud i Korup Kultur og Idrætscenter

440.350020

312.284

312.284

0

 

 

 

 

 

002.04.02 Vej og trafikområdet

 

 

 

 

Slidlag 2012

095.223211

8.340.173

8.259.025

81.148

Vejregulering 2013

095.223305

Til

095.223405 i 14

 

4.486.194

 

-2.247.060

2.239.134

 

 

 

2.239.134

 

 

 

0

Byudstyr 2013

095.223307

Til

095.223407 i 14

 

1.576.330

 

-515.805

1.060.525

 

 

 

1.060.525

 

 

 

0

Trafiksikkerhedsplan 2013

095.223308

Til

095.223408 i 14

 

22.974.680

 

-4.681.795

18.292.885

 

 

 

18.292.885

 

 

 

0

Bløde trafikanter 2013

095.223310

5.439.655

 

-2.948.735

2.490.920

 

 

 

2.490.920

 

 

 

0

 

 

 

 

 

002.04.04 Grønne områder og kirkegårde

 

 

 

 

Arealerhvervelse, Tarup Davinde

095.020182

10.000.000

10.000.000

0

Parker og legepladser 2012

095.020270

2.025.953

1.822.629

203.324

Renovering af stier/nyt parkudstyr 2012

095.020272

1.173.436

1.184.764

-11.338

Grønne indsatser (skovrejsning) 2013

095.020376

Fra

095.020476 i 14

1.128.393

 

206.928

1.335.321

 

 

 

1.335.321

 

 

 

0

 

 

 

 

 

002.04.08 Vintertjeneste

 

 

 

 

Materialeanskaffelser 2012

095.214214

2.532.634

2.437.682

94.952

 

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen

 

264.911.129

265.453.343

-542.214

 

Bemærkninger:

 

Det samlede merforbrug er, som det fremgår af ovenstående skema, sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte anlægsbevillinger.

Den væsentligste afvigelse vedrører projektet med modernisering af Tingløkkeskolen og skyldes en vandskade under ombygningen samt merudgifter til gennemførelse af ændret afledningsprojekt. Afvigelsen udgør 1,0 mio. kr.

 

Økonomi

Merforbruget

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Årsberetning 2013 for de områder der hører under By- og Kulturudvalget  

Åbent - 2014/016743

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender årsberetning for 2013 for de drifts-, anlægs- samt finansielle områder, der hører under By- og Kulturudvalget.

 

 • Driftsområder med overførselsadgang samt projekter med hel eller delvis ekstern finansiering udviser et netto merforbrug på 3,7 mio. kr., der søges anvendt som vist i nedenstående tabel:

 

Mio. kr.

Mindreudgift på vintertjeneste

Finansierer delvist merudgift på vintertjeneste med overførselsadgang

2,3  

Mindreudgift på ældreboligområdet

Finansierer netto merforbrug på renter og afdrag

0,6

Ansøgning om overførsel af merforbrug til 2014

-6,6

I alt

-3,7

 

Overførslen til 2014 svarer til 0,8 % af det korrigerede budget.

I forbindelse med budget 2014 er der indmeldt et forventet mindreforbrug på serviceudgifter i 2013 på 17,5 mio. kr., der blev overført til 2014. Regnskabet ville uden denne overførsel udvise et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. på områder med overførselsadgang samt projekter med hel eller delvis ekstern finansiering.

 • Driftsområder uden overførselsadgang omfatter vintertjeneste og udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr., merudgiften modsvares delvist af mindreudgifter til vintertjeneste under ”driftsområder med overførselsadgang” på 2,3 mio. kr., vintertjenesten udviser herefter et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr.

 • Anlægsområdet har en samlet mindreindtægt på 76,8 mio. kr., der er sammensat af mer- og mindreforbrug på de enkelte budgetområder.

  Ved anlægsopfølgningen pr. 1/10 2013 var der forventet betydelige mindreindtægter på salg af jord og bygninger. Efter aftale med Borgmesterforvaltningen blev det indstillet, at mindreindtægterne ville blive håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  De væsentligste afvigelser er på salgsindtægter under jordforsyning, 56,2 mio. kr. samt mindreindtægter på salg af beboelsesejendomme og salg af Rugårdsvej 60, 49,1 mio. kr., i alt 105,3 mio. kr.

  Der søges om budgettilpasning på 83,9 mio. kr. vedrørende manglende indtægter fra salg af grunde og bygninger. De konjunkturfølsomme anlægsområder blev overført til Økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, og budgettilpasningen er en forudsætning for, at området fremadrettet kan blive selvregulerende, og at jordforsyningsområdet kan virke understøttende for de helt overordnede mål for byudviklingen i Odense Kommune.

  På de resterende områder søges der om overførsel af 7,6 mio. kr. i netto mindreudgifter, fordelt med 19,0 mio. kr. i udgiftsbudget til 2014 og 11,4 mio. kr. i indtægtsbudget til 2015.

 • Afvigelsen mellem regnskabsresultatet på 76,8 mio. kr. og den søgte budgettilpasning, 83,9 mio. kr. og de forventede overførsler, 7,6 mio. kr. udgør 0,5 mio. kr., der kan henføres til merudgifter på afsluttende anlægsarbejder. Merudgiften på de afsluttende anlægsarbejder svarer til 0,2 % af den samlede anlægsbevilling, der udgør 264,9 mio. kr.

 • Det finansielle område, der omfatter renter og afdrag på ældreboligområdet samt støttet byggeri, udviser et samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr., som er sammensat af mindreudgifter til støttet byggeri på 14,4 mio. kr., der kan henføres til forskydning af Viva-projektet, der søges overført til 2014, samt merudgifter vedrørende renter og afdrag på ældreboligområdet, der er hvile-i-sig-selv, på 0,6 mio. kr.
  Merudgiften på ældreboligdelen finansieres via tilpasning på driften.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. By- og Kulturudvalgets samlede årsberetning for 2013.

 

 1. driftsområde med overførselsadgang søges om:

 

b1: Merforbrug på 5.753.692 kr. overføres til 2014.

 

b2: 607.743 kr. tilgår kassen til dækning af merudgifter på ældreboligområdet vedrørende renter og afdrag.

 

b3: Mindreforbrug på 2.301.000 kr. vedrørende vintertjeneste tilgår kassen (se også indstillingspunkt c1).

 

 1. driftsområde uden overførselsadgang søges om:

 

c1: Finansiering via kassebeholdningen af merforbrug på 2.865.372 kr. vedrørende vintertjeneste.

 

 1. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering indenfor servicerammen søges om:

 

d1: Merforbrug på 834.470 kr. overføres til 2014.

 

 1. anlægsområdet søges om:

 

e1: Netto mindreudgift på 7.608.257 kr. overføres til forbrug i 2014 med 19.008.257 i udgiftsbudget og til 2015 med indtægtsbudget på 11.400.000 kr.

 

e2: Finansiering via kassebeholdningen af merforbrug på 548.968 kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

 

e3: Finansiering via kassebeholdningen af mindreindtægt vedrørende salg af grunde og bygninger, 83.890.983 kr.

 

 1. de finansielle områder søges om:

 

f1: Mindreforbrug på 14.383.675 kr. vedrørende balanceforskydninger overføres til 2014.

 

f2: Merforbrug på 607.743 kr. vedrørende renter og afdrag på ældreboligområdet finansieres af kassen. Merforbruget dækkes af tilgang til kassen under drift. Merforbruget består af merforbrug på renter på 3.577.832 kr. samt et mindreforbrug på afdrag på 2.970.089 kr.

 

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen fremsender årsberetning for 2013.

 

Driftsområdet:

1.000 kr.

Vedtaget budget

2013

Korrigeret budget

2013

Regnskab 2013

Afvigelse

Forslag

til overførsel

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

 

2.1 Fællesadministration

23.909

3.874

21.473

-17.599

-12.182

2.2 Plan og byggeri

283.514

310.163

319.316

-9.153

-3.000

2.3 Kultur

200.288

201.146

199.591

1.555

1.555

2.4 Natur, miljø og trafik

387.167

331.470

309.118

22.352

7.873

Uden overførselsadgang:

 

 

 

 

 

2.4 Natur, miljø og trafik

22.579

28.972

31.837

-2.865

0

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

 

 

 

 

Indenfor servicerammen:

228

-1.205

-370

-835

-835

Udenfor servicerammen:

0

0

0

0

 

By- og Kulturudvalget

917.685

874.420

880.965

-6.545

-6.589

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Driftsområder med overførselsadgang

 

Budgetområde 2.1 Fællesadministration

Merudgiften kan henføres til godkendt overførselspulje i forbindelse med budgetvedtagelsen på 17,5 mio. kr.

 

Budgetområde 2.2 Plan og Byggeri

Merforbruget kan primært henføres til en merudgift på 8,7 mio. kr. på rengøring svarende til ca. 7 % af budgettet. Der er igangsat initiativer til at sikre fremadrettet budgetoverholdelse.

 

Budgetområde 2.3 Kultur

Mindreforbruget der kan henføres til øvrige kulturaktiviteter udgør 1,6 mio. kr.

 

Budgetområde 2.4 Natur, miljø og trafik

Mindreudgiften på 22,3 mio. kr. kan primært henføres til mindreudgifter til administration, vej- og trafikområdet samt en engangs mindreudgift på kollektiv trafik.

 

Driftsområder uden overførselsadgang

Området omfatter vintertjeneste og merforbruget udgør 2.865.372 kr., der delvist modsvares af mindreudgifter på området med overførselsadgang, hvor der ligeledes er en del vintertjeneste med et mindreforbrug på 2.301.000 kr. Netto merforbruget på 564.372 søges finansieret via kassen.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

Afvigelsen, der udgør 834.470 kr., søges overført til 2014, kan henføres til tidsmæssige forskydninger mellem afholdelsen af udgiften og modtagelse af indtægterne.

 

 

Anlægsområdet

1.000 kr.

Vedtaget budget

2013

Korrigeret budget

2013

Regnskab 2013

Afvigelse

Forslag

til overførsel

2.2 Plan og byggeri

101.704

166.457

261.675

-95.218

-10.411

2.3 Kultur

57.812

4.819

3.277

1.542

1.542

2.4 Natur, miljø og trafik

217.092

241.133

224.288

16.845

16.477

By- og Kulturudvalget

376.608

412.409

489.240

-76.831

7.608

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Anlægsområdet udviser en samlet netto mindreindtægt på 76,8 mio. kr., der er sammensat af såvel mindreudgifter som mindreindtægter.

 

Der søges om budgettilpasning på 83,9 mio. kr. vedrørende manglende indtægter fra salg af grunde og bygninger.

 

Endvidere søges om overførsel af mindreudgifter på 7,6 mio. kr., fordelt med udgiftsbudget i 2014 på 19,0 mio. kr. og indtægtsbudget i 2015 på 11,4 mio. kr.

 

Forskellen mellem regnskab og forslag til overførsler, der udgør 0,5 mio. kr. kan henføres til merudgifter til anlægsarbejder, der afsluttes ultimo 2013.

 

Specifikation af overførslerne fremgår af vedhæftede bilag: Specifikation af overførsler fra 2013 til 2014 og 2015.

 

Budgetområde 2.2 Plan og Byggeri

Samlet mindreindtægt udgør 95,2 mio. kr. og er sammensat af:

 

Mio. kr.

Afvigelse

Budget-

tilpasning

Overførsel til 2014 og 2015

Mindreudgift til anlægsarbejde under administration

0,3

 

0,3

Mindreudgifter til byfornyelse som følge af forskydning i gennemførelsestakten på byfornyelsesprojekter

2,4

 

2,4

Mindreindtægt på jordforsyningsområdet som følge af manglende salg

-55,8

-56,3

0,5

Mindreudgifter på jordforsyningsområdet på grund af forskydning i byggemodningstakten

11,8

 

11,8

Mindreindtægter vedrørende salg af udlejningsbygninger

-49,1

-27,6

-21,5

Merudgifter til anlægsarbejder i offentlige bygninger

-3,1

 

-3,1

Merudgifter til anlægsarbejder under teknisk service

-1,7

 

-1,7

I alt

-95,2

-83,9

-11,3

Afvigelsen på 0,9 mio. kr. kan henføres til merudgifter på afsluttede anlægsarbejder.

 

Budgetområde 2.4 Natur, miljø og trafik

 

Der søges om overførsel af 16,4 mio. kr. til forbrug i 2014. Mindreforbruget er sammensat af såvel mindre- som merforbrug på de enkelte bevillinger, hvoraf de væsentligste er:

 

Mio. kr.

Afvigelse

Trafik- og mobilitetsplan

14,4

Munkebjergvejs forlængelse

6,3

Rammer til vejregulering, byudstyr, trafiksikkerhed og bløde trafikanter

10,3

Kanalforbindelsen

-15,5

Øvrige projekter

0,9

I alt

16,4

 

 

De finansielle områder

1.000 kr.

Vedtaget budget

2013

Korrigeret budget

2013

Regnskab 2013

Afvigelse

Forslag

til overførsel

­Balanceforskydninger

11.162

21.395

7.011

14.384

14.384

Renter (Ældreboliger)

16.403

16.403

19.981

-3.578

0

­Afdrag (Ældreboliger)

24.434

24.434

21.464

2.970

0

By- og Kulturudvalget

51.999

62.232

48.456

13.776

14.384

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Merudgiften til renter og afdrag på ældreboliger, 0,6 mio. kr., skal ses i sammenhæng med driftsresultatet på ældreboligområdet, der udviser en mindreudgift.

Ældreboligområdet er hvile-i-sig-selv-område og er fra 2014 flyttet til område uden overførselsadgang.

Mindreudgiften på balanceforskydninger skyldes forskydninger i udbygningstakten af støttede boliger.

 

Økonomi

Konsekvenser for serviceramme og kassebeholdning.

 

Opfølgning på udvalgets serviceramme:

 1.000 kr.

2013

2014

I alt

Driftsområde med overførselsadgang

-2.845

5.754

2.909

Driftsområde uden overførselsadgang

-2.865

0

-2.865

Projekter

-835

835

0

Samlet påvirkning på serviceudgifterne

-6.545

6.589

44

- = forværring af servicerammen

 

 

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen:

1.000 kr.

2013

2014

2015

Samlet

Driftsområde med overførselsadgang

-2.845

5.754

0

2.909

Driftsområde uden overførselsadgang

-2.865

0

0

-2.865

Projekter

-835

835

0

0

Anlægsområdet

-76.831

-19.008

11.400

-84.439

Det finansielle område

13.776

-14.384

0

-608

Samlet påvirkning på kassebeholdningen

-69.600

-26.803

11.400

-85.003

-= kassetræk + = kasseforbedring

 

Bilag

1. Specifikation af overførsler fra 2013 til 2014 og 2015 (Specifikation af overførsler fra 2013 til 2014 og 2015.pdf)

 

 

 3. Klimatilpasningsplan - Tillæg til kommuneplan 2009-2021 Endelig vedtagelse

Åbent - 2013/035633

 

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget godkendte den 12/11 2013 at sende kommuneplantillæg nr. 1 (bilag 1) samt den tilhørende baggrundsrapport (bilag 2) i høring. Tillægget og baggrundsrapporten har nu været i 8 ugers høring og er klar til endelige vedtagelse.

 

Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af, hvor der kan forventes oversvømmelsesproblemer i tilfælde af skybrud og/eller stormflod i Odense Kommune.

 

I offentlighedsperioden for klimatilpasningsplanen er der indkommet 4 indsigelser og 5 bemærkninger, som efterfølgende er blevet inddelt i 2 temaer: Områdeudpegning og handlinger. Henvendelserne har ikke givet anledning til ændringer. Der er foretaget enkelte konsekvensrettelser i planen.

 

Indstilling

By-og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 herunder den tilhørende baggrundsrapport vedtages.

 2. Høringssvarene bliver taget med i det videre arbejde og besvares som foreslået.

Sagsfremstilling

Klimatilpasning er særlig relevant for Odense Kommune, idet Odense Fjord som et af 10 områder i Danmark er udpeget i EU-oversvømmelsesdirektivet. Det medfører et særligt ansvar for klimatilpasning og beredskab ved oversvømmelser som følge af stormflod. Som en konsekvens af udpegningen er Odense Kommune forpligtet til at supplere klimatilpasningsplanen med en risikostyringsplan, som skal være offentliggjort senest den 22/12 2014. Ved udarbejdelse af klimatilpasningsplanen har By- og Kulturforvaltningen vurderet og undersøgt, hvor i kommunen oversvømmelser kan gøre størst skade.

 

Konsekvensrettelser

Efter høringsperioden er der indsat en uddybning af de miljømæssige konsekvenser i kommuneplantillægget. Her er det præciseret, at miljøscreeningen omfattede en vurdering af planen jf. Habitatsbekendtgørelsen. Ud fra resultatet af miljøscreeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en yderligere konsekvensvurdering, da der jf. planen ikke foretages fysiske ændringer eller påvirkninger.

 

Beredskab

Da Odense i december 2013 blev ramt af stormflod, havde beredskabet ikke pumpekapacitet til selv at pumpe vandet væk.

 

Odense er sårbar ved stormflod, fordi man er afhængig af, at hjælpen kommer udefra. Men under de nuværende forhold kan Odense ikke regne med, at hjælpen vil være tilgængelig fra staten i lignende situationer. Dels fordi der andre steder kan være større behov, og dels fordi broerne kan være lukkede. De afhjælpende foranstaltninger er et vigtigt element i klimatilpasningen. Der udarbejdes en særskilt "klimatilpasnings-beredskabsplan" under ledelse af Odense Brandvæsen og med deltagelse af relevante aktører fra By- og Kulturforvaltningen.

 

Høringssvar

I høringsperioden er der kommet 4 indsigelser og 5 bemærkninger. Naturstyrelsen har ikke haft nogen kommentar. Høringssvarene er overordnet opdelt i 2 temaer: Områdeudpegning og handlinger:

 

Områdeudpegning

Kortlægningen og udpegningen af fokusområder har givet anledning til reaktioner fra borgerne. Borgere, som bor i et fokusområde, har generelt reageret positivt på udpegningerne og rost sagligheden af kortlægningen. Der er også udtrykt forventning om, at udpegningerne følges op af handlinger.

 

Nogle borgere, som bor i oversvømmelsesområder/prioritetsområder uden for fokusområderne, er mere bekymrede. De oplever, at kloakledningsnettet er underdimensioneret. Andre borgere har bemærket, at kommunen løbende giver tilladelse til udstykning af nye grunde i nærområdet uden samtidig at udbygge kloaknettet. Borgerne oplyser, at flere har haft problemer med at få vandskaderne dækket. Som følge af gentagne vandskader er forsikringsselskaberne begyndt at stille skærpede forsikringsvilkår.

 

Der er et ønske om, at stormflodsområdet bliver analyseret for omfang af forventede oversvømmelser.

 

Handlinger

En borger har stillet forslag om, at den fremtidige håndtering af vandmasser blandt andet sker ved at genskabe en del af den gamle Næsbyhoved Sø og samtidig genetablere forbindelsen mellem søen og vandløbene. Projektet er allerede beskrevet i forbindelse med, at Byforeningen for Odense har lavet et planforslag for en delvis genskabelse af søen. http://www.odensebyforening.dk/slotsbanken.pdf

 

Nogle borgere gør opmærksom på, at der er problemer ved rensningsanlægget ved Stigevej. Ved skybrud løber vandet tilbage, og derved bliver regnvand blandet med kloakvand, som kan løbe ned i kældrene. Der ønskes derfor fokus på separering af regnvand og spildevand.

 

Der er forslag om, at der oprettes en stormflodssikringspulje, og der spørges om, hvilke støttemuligheder der er, hvis borgene selv ønsker at afkoble vandet.

 

Nogle borgere vil gerne have afklaret muligheden for at stoppe oversvømmelser ved Gabet, samt have en afklaring af hvor stort behov der er for diger. Ydermere er der forslag om, at kloakdæksler sikres ved skybrud, så de ikke presses op af vandtrykket.

 

Alle kommentar og svar kan ses i hvidbogen (bilag 3).

 

Økonomi

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2015 vil det indgå, om der skal omprioriteres midler til finansiering af ressourcer til arbejdet med klimatilpasning (2 årsværk). Det er et nyt fagområde for kommunen, og der vil i de kommende år være øget behov for ressourcer til, i samarbejde med VandCenter Syd, at gennemføre en forebyggende klimatilpasning.

 

Klimatilpasningsplanen angiver de overordnede prioriteringer for den kommende klimatilpasning. Forslag til konkrete tiltag vil blive fremlagt i en efterfølgende handlingsplan, som også vil indeholde overslag over de økonomiske konsekvenser. Handlingsplanen vil blive politisk behandlet i 2015, og økonomiske konsekvenser vil derfor indgå i forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget 2016-19.

 

Det skal bemærkes, at der er mulighed for, at dele af projekterne kan blive gennemført i regi af VandCenter Syd. Det skal endvidere bemærkes, at der med den ny lovgivning er mulighed for, at VandCenter Syd kan betale op til 75 % af de udgifter, som er relateret til klimatilpasning af vandløb, veje eller grønne områder. Sidstnævnte forudsætter dog, at projekterne er billigere end en traditionel løsning, der er baseret på udbygning af kloaksystemet. De resterende 25 % skal finansieres af Odense Kommune eller af private projektejere.

 

Der skal udarbejdes en særskilt "klimatilpasnings-beredskabsplan" hurtigst muligt. Når denne plan skal vedtages, vil der blive fremlagt forslag til budget for indkøb af diverse udstyr, der kan give en forøget pumpekapacitet, der kan modsvare skader ved stormflod og ekstrem regn. Det vurderes, at dette med fordel vil kunne ske i et samarbejde med de øvrige fynske kommuner, som vil kunne være med til at sikre en samlet forbedret beredskabsindsats.

 

Bilag

1. Bilag 1 - Kommuneplan 2013 Tillæg Nr.1 Klimatilpasning (Kommuneplan 2013 Tillæg Nr. 1 Klimatilpasning.pdf)
2. Bilag 2 - Baggrundsrapport til kommuneplantillæg nr. 1 (Baggrundsrapport til Kommuneplan Tillæg Nr. 1.pdf)
3. Bilag 3 - Hvidbog klimatilpasning (Bilag 3 Hvidbog klimatilpasning.pdf)

 

 

 4. Tunnel under Rismarksvej - udformning af rampetilslutninger

Åbent - 2013/190967

 

Sagsresumé

På mødet den 3/12 2013 besluttede By- og Kulturudvalget at udsætte sagen med henblik på at tilvejebringe yderligere oplysninger, blandt andet spørgsmålet om, hvordan rampetilslutningen vestfra mest hensigtsmæssigt udformes samt med udgangspunkt i, at Rugvang ikke lukkes.

 

Denne sag belyser muligheder for 2 forskellige rampetilslutninger vest for Rismarksvej og belyser konsekvenserne af de enkelte løsningsforslag.

 

Løsningsforslag 1b vurderes at give de bedste adgangsforhold for skoleelever.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Der frigives en anlægsbevilling ”Tunnel, Rismarksvej”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik på 31.000.000 kr. med forbrug i 2014 på 6.500.000 kr., i 2015 på 16.500.000 kr. og 8.000.000 kr. i 2016.

 

 1. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Tunnel, Rismarksvej” og anlægsrammerne ”Vejreguleringer”, ”Byudstyr”, ”Trafiksikkerhedsplanen” og ”Bløde trafikanter”, jf. økonomiafsnittet.

 

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Løsningsforslag 1b om etablering af ny tunnel under Rismarksvej

 

 1. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at forhandle direkte med berørte lodsejere for hurtigst mulig overtagelse af arealerne, såfremt lodsejer ønsker det.

 

 1. By- og Kulturudvalget udpeger et medlem til at lede åstedsforretning. Der indvarsles til åstedsforretning, i henhold til kapitel 5 i lov om offentlige veje.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag til rampetilslutninger vest for Rismarksvej, der belyser konsekvenserne for henholdsvis:

·         Løsningsforslag 1a og 1b med ramper langs Rugvang.

·         Løsningsforslag 2a og 2b med ramper langs Hvidkløvervej.

 

De to ”a” alternativer tilgodeser tilgængelighed for alle med maksimal 50 promille stigning/fald på ramperne samt reposer pr. 10-12 m.

Denne løsning er eksempelvis anvendt ved tunnel under Sdr. Boulevard til Hunderupskolen.

 

De to ”b” alternativer begrænser arealerhvervelsen ved anvendelse af stejlere ramper i overensstemmelse med Vejreglernes absolutte øvre grænse (maksimal 70 promille stigning/fald).

Eksempelvis er Langesøstien ført under Rismarksvej i tunnel med ramper på over 80 promille. Stibro mellem by og havn bliver anlagt med 70 promille.

 

Ejere af de berørte ejendomme samt Odense Handicapråd og Ældrerådet er orienteret om alternativerne.

 

De enkelte løsningsforslag:

 

Generelt:

Øst for Rismarksvej er eneste ændring placeringen af cykelsti og fortov, således at fortov nu er placeret nærmest de tilgrænsende ejendomme. Ramperne foreslås anlagt med maksimalt 50 promille stigning/fald.

 

Linjeføringen er placeret langs Rugvangs nordlige vejside, dels af trafiksikkerhedsmæssige årsager (færrest krydsende biler) og dels for at opretholde vejadgang til Rugvang fra Risvangen.

 

Forslag 1 – Ramper langs Rugvang:

 

Løsningsforslag

Tilgængelig

for alle

Antal ekspropriationer

Overslag

Total

Delvis

1a - 50 ‰

Ja

4

2

35,4 mio. kr.


Fordele:

·         Direkte tilslutning fra sti langs Rugvang til vestlige rampe.

·         Forslaget tilgodeser tilgængelighed for alle.

·         Skråning mod nord vil reducere utryghed ved at færdes i tunnelen.

Ulemper:

 • Forslaget forudsætter at stitrafikanter fra nord benytter Lucernevej frem for Hvidkløvervej.
 • Forslaget indebærer fuld ekspropriation af Rugvang 57.
 • Forslaget indebærer større arealerhvervelse fra Hvidkløvervej 2.

 

Løsningsforslag

Tilgængelig

for alle

Antal ekspropriationer

Overslag

Total

Delvis

1b - 70 ‰

Nej

3

1

31,0 mio. kr.


Fordele:

·         Direkte tilslutning fra dobbeltrettet sti langs Rugvang til vestlige rampe.

 • Stitrafikanter fra nord kan vælge mellem både Lucernevej og Hvidkløvervej.
 • Forslaget indebærer ikke arealerhvervelse vest for Hvidkløvervej.

·         Skråning mod nord vil reducere utryghed ved at færdes i tunnelen.

Ulemper:

·         Forslaget indebærer stejle ramper, som henviser gangbesværede til krydsning i signalet.

·         Enkelte vurderes at få behov for at trække cyklen op ad rampen.

 

 

Forslag 2 - Ramper langs Hvidkløvervej:

 

Løsningsforslag

Tilgængelig

for alle

Antal ekspropriationer

Overslag

Total

Delvis

2a - 50 ‰

Ja

4

2

35,0 mio. kr.


Fordele:

·         Forslaget tilgodeser tilgængelighed for alle.

 • Stitrafikanter fra nord kan vælge mellem både Lucernevej og Hvidkløvervej.

·         Skråning mod nord vil reducere utryghed ved at færdes i tunnelen.

Ulemper:

 • Mindre attraktiv tilslutning fra dobbeltrettet sti langs Rugvang til vestlige rampe.
 • Forslaget indebærer fuld ekspropriation af 4 ejendomme.

 

Løsningsforslag

Tilgængelig

for alle

Antal ekspropriationer

Overslag

Total

Delvis

2b - 70 ‰

Nej

3

2

31,0 mio. kr.

Fordele:

 • Stitrafikanter fra nord kan vælge mellem både Lucernevej og Hvidkløvervej.

·         Skråning mod nord vil reducere utryghed ved at færdes i tunnelen.

·         Forslaget indebærer ikke fuld ekspropriation vest for Hvidkløvervej.

Ulemper:

 • Mindre attraktiv tilslutning fra dobbeltrettet sti langs Rugvang til vestlige rampe.

·         Forslaget indebærer stejle ramper, som henviser gangbesværede til krydsning i signalet.

·         Enkelte vurderes at få behov for at trække cyklen op ad rampen.

 

Beskrivelse af løsningsforslag

Stiunderføringen udføres i 2 etaper, således at trafikken på Rismarksvej kan afvikles i 2 spor i anlægsperioden.

Anlægsperioden forventes at vare ca. 6-8 måneder.

 

For bløde trafikanter fra vest foreslås etableret en ny belyst dobbeltrettet fællessti med fast belægning gennem det grønne område mellem Juvelvej og Rubinvej. På strækningen af Rugvang mellem Rubinvej og Hvidkløvervej etableres en dobbeltrettet cykelsti samt separat fortov. For disse trafikanter sker adgang til tunnelen via trappeanlæg eller via Hvidkløvervej.

 

De 2 løsningsforslag er vist på vedhæftede skitsetegninger bilag 1 - 4.

 

Trafik i Odense 2013-2015

Krydset Rismarksvej/Rugvang var planlagt ombygget i 2013.

Ombygningen af krydset afventer valg af løsningsforslag for tunnel under Rismarksvej. Krydsombygningen gennemføres i forbindelse med etablering af tunnel under Rismarksvej.

 

Økonomi

Budgetforhandlingerne for budget 2014 resulterede i, at projektet skal finansieres under By- og Kulturudvalgets samlede anlægsbudget.

Projektet foreslås gennemført over tre budgetår, 2014-2016 jf. nedenstående.

I budgetår 2014 foreslås frigivet midler til udarbejdelse af rådgiverudbud og detailprojektering samt til at forhandle direkte med berørte lodsejere for hurtigst mulig overtagelse af nødvendige arealer, såfremt lodsejerne ønsker/alternativt ved ekspropriation.

 

Anlægsøkonomi – 1.000 kr.

2014

2015

2016

I alt

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik:

- Projekt Tunnel under Rismarksvej

- Anlægsrammer – restbudget efter færdiggørelse af 2013 projekter:

  - ”Vejreguleringer”

  - ”Byudstyr”

  - ”Trafiksikkerhedsplan”

  - ”Bløde trafikanter”

I alt budget

 

 

-8.000

 

 

301

848

10.978

2.373

6.500

 

 

8.000

 

 

0

0

8.500

0

16.500

 

 

 

 

 

0

0

8000

0

8.000

 

 

0

 

 

301

848

27.478

2.373

31.000

Ansøgning:

Tunnel under Rismarksvej

 

6.500

 

16.500

 

8.000

 

31.000

 

 

 

 

 

Restbudget på anlægsrammer:

-Vejreguleringer

-Byudstyr

-Trafiksikkerhedsplan

-Bløde trafikanter

 

0

0

305

0

 

3.787

848

4.353

2.321

 

8.787

848

4.853

2.321

 

12.574

1.696

9.511

4.642

 

Afledt drift andrager ca. 125.000 kr. pr. år, som er afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-17.

Bilag

1. Bilag 1 - Forslag 1a – 50 promille rampe langs Rugvang (Forslag 1a - 50 promille langs Rugvang.pdf)
2. Bilag 2 - Forslag 1b – 70 promille rampe langs Rugvang (Forslag 1b - 70 promille langs Rugvang.pdf)
3. Bilag 3 - Forslag 2a - 50 promille rampe langs Hvidkløvervej (Forslag 2a - 50 promille langs Hvidkløvervej.pdf)
4. Bilag 4 - Forslag 2b - 70 promille rampe langs Hvidkløvervej (Forslag 2b - 70 promille langs Hvidkløvervej.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


5. Ekspropriation og vejlukning til udførelse af projektet "Cykelstier syd om bymidten"

Åbent - 2012/178403

 

Sagsresumé

”Trafik i Odense 2013-2015” blev godkendt af byrådet på møde den 30/1 2013 og

beskriver en række trafikale projekter, som udføres i de kommende år.

 

Byrådet har på mødet den 12/3 2013 blandt andet bevilget 4.000.000 kr. til projektering af projekt ”Cykelstier syd om bymidten” og på byrådets møde den 5/3 2014 bevilget 20.500.000 kr. til gennemførelse af projektet uden ekspropriation.

 

Projektet udføres i 2014 med etape 1 fra krydset ved Vesterbro/Ansgargade/

Vindegade og frem til krydset ved Filosofgangen/Klaregade/Klosterbakken. I 2015 udføres etape 2 på Klosterbakken fra Klaregade til Albani Torv.

 

Rådgiverne er nu helt færdige med projektering samt med vejprofil for etape 1.

 

Den fremtidige vejprofil indebærer, at der skal erhverves 355 m2 grundareal fra 11 private lodsejere langs med Ansgargade og Filosofgangen, da flere lodsejere i dag har grundarealer i nuværende og fremtidigt fortov samt den fremtidige cykelsti.

 

Af hensyn til kapacitet og trafiksikkerhed på Cityringen foreslås Gerthasvej lukket ud mod Ansgargade.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Gerthasvej lukkes ved Ansgargade.

 2. De nødvendige arealer erhverves ved ekspropriation. Ved ekspropriation indvarsles der til åstedsforretning i henhold til kapitel 5 i lov om offentlige veje – fastsættelse af erstatning sker ved taksation; hvis der er enighed mellem Odense Kommune og lodsejer herom, uden afholdelse af åstedsforretning.

 3. By- og Kulturudvalget udpeger et medlem til at lede eventuelle åstedsforretninger.

 

 

Sagsfremstilling

 

Lukning af Gerthasvej

Gerthasvej lukkes ud mod Ansgargade, da ind- og udkørsel ligger for tæt på krydset Ansgargade/Falen. For mange opbremsninger samt ventende bilister på Ansgargade styrker ikke kapacitet og trafiksikkerhed, og flere krydsningspunkter giver flere konfliktpunkter mellem fodgængere, cyklister og bilister. Hvis det tillades at køre højre ind og ud ved Gerthasvej, kan man ikke undgå at venstresvingende bilister udnytter pladsen og kører venstre ind og ud. Herved opstår netop ovenstående situation med opbremsninger og ventende bilister, som laver kø på Ansgargade.

En lukning af vejen vil derfor sikre bedre kapacitet og trafiksikkerhed på Ansgargade, som er en del af Cityringen rundt om Odense centrum.

 

Beboerne i området ved Gerthasminde kan fremover køre ind og ud ad Kirkegårds Allé og Vandværksvej. Den involverede lodsejer samt de involverede beboere har været partshørt i forbindelse med behovet for ekspropriation samt vejlukning. Gerthasminde Beboer- og Grundejerforening har godkendt vejlukningen, og de håber, at Odense Kommune vil hjælpe med bedre skiltning ved begge indkørsler til deres byområde. Oversigt over høringssvar vedrørende vejlukningen fremgår af bilag 1.

 

Grundarealer erhverves ved ekspropriation

Den fremtidige vejprofil med ombygning af vognbaner, cykelstier og fortove indebærer, at der skal erhverves 355 m2 grundareal fra 11 private lodsejere langs med Ansgargade og Filosofgangen, da flere lodsejere i dag har grundarealer i nuværende og fremtidigt fortov samt den fremtidige cykelsti.

De involverede lodsejere har været partshørt i forbindelse med behovet for ekspropriation. Oversigt over høringssvar vedrørende ekspropriation fremgår af bilag 2.

By- og Kulturudvalget udpeger et medlem til at lede åstedsforretning. Der indvarsles til åstedsforretning, i henhold til kapitel 5 i lov om offentlige veje.

 

Tidsplan

·         Etape 1 fra Vesterbro til Klaregade udføres i 2014.

·         Januar 2014 til februar 2014 – Partshøring af lodsejere og erhvervsdrivende.

·         Marts 2014 til august 2014 – Ekspropriation.

·         Etape 2 fra Klaregade til Albani Torv udføres i 2015.

 

Økonomi

Omkostninger er indarbejdet i tidligere dagsordenpunkt fra den 11/2 2014.

 

Bilag

1. Bilag 1 - Oversigt over høringssvar vedrørende vejlukning af Gerthasvej (Bilag 1- Oversigt over høringssvar vedrørende vejlukning af Gerthasvej.pdf)
2. Bilag 2 - Oversigt over høringssvar vedrørende ekspropriation (Bilag 2 - Oversigt over høringssvar vedrørende ekspropriation.pdf)
3. Bilag 3 - Kort over etape 1 (2014-01-17 Illustrationsplan.pdf)
4. Bilag 4 - Ekspropriationer ved Ansgargade (TV1F-202_0.pdf)
5. Bilag 5 - Ekspropriationer ved Sdr. Boulevard (TV1F-203_0.pdf)
6. Bilag 6 - Ekspropriationer ved Filosofgangen vest (TV1F-204_0.pdf)
7. Bilag 7 - Ekspropriationer ved Filosofgangen øst (TV1F-205_0.pdf)

 

 

 6. Støjhandlingsplan 2013

Åbent - 2013/152986

 

Sagsresumé

Den 3/12 2013 godkendte By- og Kulturudvalget, at støjhandlingsplanen 2013-2018 for vejtrafik mv. blev sendt i offentlig høring på 8 uger. Der er kommet 2 høringssvar. De omhandler støj fra trafikken på Kertemindevej og trafikstøj som følge af ombygningen fra rundkørsel til signalanlæg i krydset Energivej/Svendborgvej. På begge strækninger overskrider støjniveauet Miljøministeriets vejledende støjgrænse på 58 dB. Dette er imidlertid også tilfældet for omkring 27.000 andre boliger og 50.000 andre personer i Odense Kommune.

 

De 2 indsigelser har ikke givet anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. Derudover er det for tidligt at sige, om de vil få gavn af de foreslåede tiltag i planen. Det skyldes, at det endnu er uafklaret om der etableres en støjpulje herunder retningslinierne for puljen, og om støjdæmpende asfalt i højere grad skal prioriteres i drift og vedligeholdelse af vejene.

 

De 2 indsigere vil blive informeret om ovenstående.

 

Derudover skal det bemærkes, at vejstrukturen ændres de kommende år i Odense med blandt andet omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, åbningen af Odins Bro, Odense Letbane og Munkebjergvejs forlængelse og dertilhørende tilslutningsanlæg. Det ændrer det nuværende støjbillede, og eventuelle støjdæmpende tiltag behandles særskilt i de konkrete projekter.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender støjhandlingsplanen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.  

 

Bilag

1. Støjhandlingsplan (Støjhandlingsplan.pdf)

 

 

 7. Navngivning af Richard Møller Nielsens Plads

Åbent - 2014/040019

 

Sagsresumé

Odense Kommune vil gerne hædre Richard Møller Nielsen ved at opkalde en plads efter ham.

 

Richard Møller Nielsen er især kendt som træner for det danske landshold 1990-1996 og stod således bag holdet, der blev europamester 26/6 1992.

Sine største triumfer opnåede Richard Møller Nielsen, da han med Danmarks A-Landshold vandt Europamesterskabet i fodbold 1992 i Sverige og Confederations Cup 1995 i Saudi-Arabien, hvilket gør ham til den eneste danske landstræner, der har opnået en finalesejr med det danske landshold i større internationale turneringer.

Desuden førte Richard Møller Nielsen Odense Boldklub til 2 danske mesterskaber i henholdsvis 1977 og 1982 samt pokalmester i 1983.

 

Richard Møller Nielsen blev kåret til Årets Træner i Danmark i 1975 og World Soccer World Manager of the Year 1992. FIFA tildelte i 2004 Richard Møller Nielsen FIFA Centennial Order of Merit for sin indsats indenfor fodbolden.

 

Forvaltningen anbefaler, at navngivning foregår den 11/5 2014, hvor OB spiller sin sidste hjemmekamp i denne sæson.

 

Richard Møller Nielsens pårørende har godkendt navngivningen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

a)    Pladsen ved hovedindgangen til TREFOR Park fremover benævnes Richard Møller Nielsens Plads.

 

b)    Arrangementet foregår den 11/5 2014, hvor OB spiller sin sidste hjemmekamp i denne sæson.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Oversigtskort til navngivning af Richard Møller Nielsens Plads (Richard 1.pdf)

 

 

 

8. IFLA - konference i Lyon, august 2014 (16/8 til 22/8 2014)

Åbent - 2014/036705

 

Sagsresumé

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) afholder sin årlige internationale bibliotekskonference i Lyon den 16/8 til 22/8 2014.

 

IFLA-konferencen er årets største internationale bibliotekskonference, der trækker flere tusinde fagfolk og politikere fra hele verden.

 

Endeligt program foreligger først i løbet af april 2014.

 

Det faglige tema for konferencen 2014 er: Stronger libraries - stronger societies.

 

En konference med temaer på, hvordan bibliotekerne understøtter samfundet både inden for læring, kultur og det digitale.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender politisk deltagelse i konferencen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Udgifter til deltagelse i konferencen er beregnet til ca. 10.000 pr. person.

 

Bilag

Ingen bilag.

 9. Udpegning af udvalgsmedlem til Imagine projektet

Åbent - 2013/032963

 

Sagsresumé

Odense Kommune deltager sammen med 7 andre europæiske byer, et universitet og en lead partner i det 3 årige (2012-2014) EU-projekt "Imagine – Low Energy Cities" under Interreg IVC programmet.

 

Da projektet tager udgangspunkt i de eksisterende politikker, planer og strategier, der er udarbejdet for en succesfuld overgang til et nyt (fossilfrit) energisystem, er der i projektperioden planlagt to arrangementer med politisk deltagelse. Begge afholdes i forbindelse med Energy Cities årsmøder. Det første blev afholdt i Växjö i april 2013, og det sidste afholdes i Riga fra den 23/4 til 25/4 2014. Selve projektdelen finder sted den 24/4 2014, men der er selvfølgelig mulighed for at deltage i hele arrangementet.

 

Det overordnede mål for ”Imagine – Low Energy Cities” er at gøre det muligt for både deltagende byer og øvrige byer at udarbejde, gennemgå og vurdere deres lokale strategier for overgangen fra det eksisterende energisystem til en ny energifremtid. Projektet skal gøre byer i stand til at udarbejde en lokal ”Energy Roadmap 2050”, hvor man i samarbejde med lokale interessenter beskriver et fremtidigt energisystem med et lavt energiforbrug baseret på vedvarende energi, samtidig med at det ikke går ud over borgernes livskvalitet.

 

Projektets formål støtter godt op om de mange aktiviteter, der er beskrevet i Energiplanen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget udpeger et udvalgsmedlem, der kan deltage i Imagine projektets politiske arrangement i Riga den 24/4 2014 (23/4 til 25/4 2014).

 

 

 

Sagsfremstilling

Projektets formål

Kommunerne står over for store lokale udfordringer i overgangen fra det nuværende energisystem til et fremtidigt energisystem med et lavt energiforbrug, som er baseret på vedvarende energi. Grundlaget for projektet er, at denne transformation ikke må gå ud over borgernes livskvalitet.

 

I overgangen til det fremtidige energisystem er der behov for at inddrage mange interessenter, der arbejder mod en fælles vision og når målene ved at skabe innovative og integrerede løsninger.

 

Gennem udveksling af lokal viden og erfaring mellem regionerne arbejder IMAGINE projektet på at få skabt et værktøj, der gør det muligt for byerne at udarbejde, gennemgå og vurdere deres egen strategi for overgangen fra det eksisterende energisystem til en ny energifremtid. Der skal udarbejdes lokale ”Energy Roadsmaps 2050” - en form for handlingsplan, hvor lokale interessenter inddrages i et samarbejde med de lokale myndigheder.

 

Projektpartnere

Energy Cities i Frankrig (Lead partner), HafenCity University, Hamburg i Tyskland (Universitets partner) og byerne Dobrich i Bulgarien, München i Tyskland, Modena i Italien, Milton Keynes i Storbritannien, Lille i Frankrig, Bistrita i Rumænien og Figueres i Spanien.

 

Økonomi

Samlede omkostninger anslås at udgøre ca. 5.000 kr. for fly, hotel og diæter afhængigt af, i hvor stor en del af mødet man i øvrigt ønsker at deltage i. Projektet dækker 75 % af disse omkostninger.

 

Bilag

1. Udkast til program for Energy Cities årsmødet i Riga den 23/4 til 25/4 2014 (riga2014_Draft programme_version_pour envoi.pdf)

 

 

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


10. Rammeudmelding 2015 - og den videre proces i By- og Kulturudvalget

Åbent - 2014/006319

 

Sagsresumé

Budgetbidraget til budget 2015 og overslagsårene skal ifølge Økonomiudvalgets rammeudmelding rumme 4 overordnede elementer:

·         Revidering af By- og Kulturudvalgets effektmål op mod byrådets 8 fælles effektmål, jf. beskrivelse i bilag nr. 1.

·         Status på de udvalgte analyseområder til budget 2016, (Biblioteker og Folkeoplysning).

·         Opgørelse over overførsler til budget 2015.

·         Vurdering af afledt drift af løbende anlægsrammer.

 

Økonomiudvalget har besluttet, at 2015 skal være et ”implementeringsår” med henblik på at få implementeret de tiltag, som er igangsat. Der er således ikke indarbejdet yderligere budgetreduktioner i rammeudmeldingen. Såfremt det mod forventning viser sig, at der med økonomiaftalen følger nødvendige budgettilpasninger, bliver By- og Kulturudvalgets budgetramme tilpasset – svarende til udvalgets budgetandel.

 

Foruden en gennemgang af præmisserne og opgaverne, som er stillet i Økonomiudvalgets rammeudmelding, vil forvaltningen præsentere et forslag til proces for det samlede budgetarbejde i 2014, jf. bilag nr. 2, indeholdende følgende yderligere elementer:

·         Gennemgang af udvalgets driftsbudget – karakteristika og muligheder.
Økonomisk strategi, jf. bilag nr. 3. til sagen – skabelse af råderum til fremtidig udviklingstiltag, omstilling og konstaterede udfordringer. Hvad er ambitionerne i den kommende 4-årige periode – hvad skal vi gøre mere af og hvad skal vi gøre mindre af?

·         Fokus på de 8 fælles effektmål i udvalgsperioden – hvorledes sikrer vi at skabe den rette fokus på effektmålene i alle de tiltag, der prioriteres i perioden.

 

Forvaltningen har en ambition om, at der i nærværende og kommende års budgetprocesser rettes fokus, med afsat i den økonomiske strategi, på at sikre, at vi til enhver tid er rustet til at imødekomme kommende budgetreduktioner på den klogeste måde samtidigt med, at vi er klar til at prioritere ressourcer til nødvendige politiske prioriteringer og udviklingstiltag samt udefrakommende udfordringer.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til proces i forbindelse med budget 2015 og overslagsårene.

 

 

 

Sagsfremstilling

Budgetbidraget til budget 2015 og overslagsårene skal ifølge Økonomiudvalgets rammeudmelding rumme 4 overordnede elementer:

·         Revidering af By- og Kulturudvalgets effektmål op mod byrådets 8 fælles effektmål.

·         Status på de udvalgte analyseområder til budget 2016, (Biblioteker og Folkeoplysning).

·         Opgørelse over overførsler til budget 2015.

·         Vurdering af afledt drift af løbende anlægsrammer.

 

Til budget 2016 er der på forhånd udvalgt områder, som skal være genstand for afsøgning af potentiale for mere effekt og færre omkostninger – med andre ord er der fokus på bedre og billigere. Områderne er udvalgt på baggrund af kriterier som benchmarking, volumen, viden og vilkår, og tilgangen for afsøgningen skal være ud fra et helhedsperspektiv og borgerens livsforløb.

 

På By- og Kulturudvalgets områder er Biblioteker og Folkeoplysning udvalgt.

 

Det skal dog pointeres, at Økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelsen af rammeudmeldingen har besluttet at ”Økonomiudvalget præciserer at formålet med de nævnte analyser vedrørende potentialer er at få belyst områdernes udviklingspotentialer, hvor tankegangen ”Ny Virkelighed, Ny Velfærd” er bærende”.

 

Forvaltningen vil desuden med udgangspunkt i en formuleret Økonomisk Strategi lægge op til en drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling og udvikling i den 4-årige udvalgsperiode.

 

Med andre ord vil forvaltningen lægge op til en drøftelse af behovet for at finde midler til:

·         Nødvendige politiske prioriteringer – drift og anlæg.

·         Finansiering af udviklingstiltag.

·         Finansiering og prioritering af udefrakommende udfordringer.

 

På udvalgsmødet vil der være en gennemgang af udvalgets driftsbudget med fokus på karakteristika og muligheder. I den forbindelse skal det oplyses, at udvalgets driftsbudget er på ca. 1 mia. kr. En omprioritering på 1 % af budgettet vil derfor svare til ca. 10 mio. kr.

 

Senere i budgetprocessen vil der være en gennemgang af anlægs-/investeringsbudgettet og præsentation af mulige handlemuligheder/omprioriteringer, samt allerede besluttede bindinger og udfordringer.

 

Forvaltningen vil desuden lægge op til en drøftelse af, hvorledes der sikres maksimal fokus på indfrielse af byrådets 8 fælles effektmål i alle dele af de kommende års budgetlægninger.

 

Figuren herunder viser, hvornår By- og Kulturudvalget skal drøfte budget 2015 og i overskrifter, hvad udvalget skal drøfte.

 


 

Økonomi

 

Bilag

1. Byrådets effektmål (Byrådets effektmål.pdf)
4. BKF instrumentbrætter (Politisk prioriteringsplatform BKF.pdf)

 

 

 11. Drøftelse af gadekunst i Odense

Åbent - 2012/317021

 

Sagsresumé

I den seneste tid har der været en stigende interesse for det område, der overordnet kaldes for gadekunst. De 2 seneste kulturpolitikker i Odense Kommune har endvidere haft et indsatsområde, hvor Odenses udendørs byrum skal være scene for kulturelle og kunstneriske oplevelser. Den gældende kulturpolitik har derudover et indsatsområde om at skabe kulturel kant i Odense.

 

I flere omgange har forvaltningen modtaget generelle henvendelser om at skabe gadekunst i byen og mere konkret har henvendelserne eksempelvis handlet om tilladelser og tilskud til forskellige aktiviteter:

·         Opstilling af en midlertidig graffitivæg på Østre Stationsvej.

·         Opsætning af strikkegraffiti i byrummet.

·         Afholdelse af graffitiworkshop på Odense Havn.

·         Etablering af et Hans Christian Andersen-gavlmaleri af kunstneren Don John.

·         Etablering af flere gavlmalerier i Brandts-området.

·         Opstilling af Det Fynske Kunstakademis eksamensprojekter i byrummet.

 

Senest har forvaltningen modtaget borgerønske om, at der udpeges permanente steder i byen, hvor man lovligt kan udføre gadekunst – nærmere bestemt graffiti.

 

Gadekunst er et emne, som mange har holdninger til. Nogen er meget imod, andre er store tilhængere. Nogen lever af at vaske mure rene, andre lever af at rejse rundt i verden og producere gadekunst.

 

Forvaltningen vurderer, der er behov for en strategisk politisk drøftelse af, hvilken rolle gadekunst og graffiti skal have i vores by, inden forvaltningen eventuelt igangsætter et pilotprojekt, hvor der udpeges et antal vægge til lovlig gadekunst.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvilken rolle gadekunst og graffiti skal have i Odense Kommune.

 

 

 

Sagsfremstilling

Gadekunst kan forstås bredt, som noget der sker i byrummet. Det kan fx være maleri og spray, klistermærker, strik, perleplader eller lysprojektion og plakater. De klassiske skulpturer og religiøse gavlmalerier rundt i byen kan også siges at være en form for gadekunst. Dette dagsordenpunkt handler dog primært om det førstnævnte.

 

Gadekunst (herunder graffiti) må betragtes som en uomgængelig del af Odenses vokseværk fra at være stor by til at blive storby. Som alle andre storbyer i verden, er det en naturlig del af de spontane og uplanlagte oplevelser, vi får, når vi færdes i byen. Enkelte uddannelsesinstitutioner i Odense tilbyder gadekunst som fag.

 

Gadekunst og byudvikling

I forbindelse med større byudviklingsprojekter i verdens storbyer forskes i, hvorledes gadekunst kan være en medspiller i udviklingen af byer. I dansk forskning argumenteres også for at gadekunst giver mulighed for at bruge byen som en legeplads, hvor kunst bliver en integreret del af vores hverdag og bidrager med eftertænksomhed og humor. Gadekunsten bidrager således til byliv på linje med alle andre aktiviteter, som udfolder sig i det offentlige rum.

 

København og Aarhus kommuner har arbejdet med, hvordan gadekunst kan gøre byen interessant. Ligeledes ser vi helt aktuelle eksempler på at mindre byer afvikler større gadekunstprojekter finansieret af offentlige midler. Projekternes formål har karakter af at være både kulturelle, sociale, og økonomisk orienterede på vedligeholdelsesområdet. Et eksempel kendes fra Kolding Kommune, hvor kommunens graffitipolitik har reduceret den ulovlige graffiti i midtbyen med 80 %.

 

Byer som Køge, Horsens og Aalborg har alle inviteret internationale kunstnere til at udsmykke byen på ”kommunens regning”. Norges fjerde største by Stavanger har gennem flere år endog fået international bevågenhed med byens årlige festival for gadekunst kaldet NuArt.

 

Gevinster og udfordringer

Den offentlige debat om gadekunst er mangesidig og vedrører ikke mindst økonomiske, ejendomsretlige, æstetiske emner.

 

Forvaltningen har afholdt en intern workshop inkl. gæster fra gadekunstmiljøet, udvalgsformanden fra Svendborg Kommune og Brandts. Workshoppen resulterede i udpegning af gevinster, udfordringer og praktiske løsningsmodeller.

 

Af gevinster for Odense blev der lagt vægt på:

      At gadekunst vil bidrage til et syn på Odense som en handlekraftig, levende og varieret by.

      At synet på gadekunst som en anerkendt kunstform er i tråd med Odenses udvikling fra stor by til storby.

      At graffiti på ulovlige steder måske mindskes, og derved resulterer i en besparelse på fjernelse af graffiti. (Ulovlig graffiti vil dog aldrig udryddes helt).

      At gadekunst i bred forstand kan anvendes som byudviklingsinstrument til udsmykning, aktivering, og profilering.

 

Af udfordringer for Odense blev der lagt vægt på:

      Modstandere vil påstå, at kommunen faciliterer kriminalitet. Herunder påstande om, at stederne tiltrækker lyssky aktiviteter.

      At rammer og retningslinjerne for de lovlige områder skal være meget tydelige.

      At det handler om at finde de rette steder, som er attraktive for gadekunstnerne og acceptable for naboer. Stederne skal være synlige og ikke gemt væk for offentligheden.

 

Rådgivning vedrørende løsningsmodeller og steder:

      Rådgivningen fra SSP-arbejdet er, at det ikke vil blive anderledes end andre steder, hvor unge mennesker samles. Etablering af lovlige steder til gadekunst har ikke en relativt større effekt på kriminalitet end andre aktiviteter rettet mod ungdomskultur.

      Det skal være tryghedsskabende steder, alle tør besøge.

 

Økonomi

 

Bilag

1. Bilag 1 - Eksempler på gadekunst (Bilag 1 - Eksempler på gadekunst.pdf)

 

 

 

E: Orientering


13. Opfølgning på politiske effektmål i forbindelse med regnskab 2013

Åbent - 2014/036687

 

Orientering

I forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2013 leveres en status og opfølgningsredegørelse på de politiske effektmål.

 

By- og Kulturudvalget orienteres hermed om status på de politiske effektmål pr. 1/1 2014.

 

Målingerne for 2012 og 2013 kan sammen med en kort statusredegørelse ses af vedlagte bilag.

Bilag

2. Status effektmål (ES status på måltal regnskab 2013 - BKF.pdf)
1. Opfølgningsredegørelse effektmål (ES opfølgningsredegørelser på måltal regnskab 2013 - BKF.pdf)

 

 

 

14. Støtte til Kulturen 2014

Åbent - 2013/130860

 

Orientering

1.    Der er ydet 15.000 kr. i tilskud til Odense Zombie Festival 2014 som består af foredrag, sminkning, Zombie Walk og Zombie Crawl gennem Odense den 24/5.

2.    Dansk Palæstinensisk venskabsforening er meddelt afslag på ansøgning om støtte til udgivelse af digtsamling, da puljen ikke støtter bogudgivelser.

3.    Auschwitzdag Syd er meddelt afslag på ansøgning om støtte til En by, to opstande: Warzsawa 1943-44: Auschwitzdag 2014, da projektet falder uden for formålet med puljen.

4.    Emma Genz Productions er bevilliget 10.000 kr. i tilskud til opførelse af teaterforestillingen Livsbiografi på Teater Momentum.

5.    Camilla Gjernals Levin er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til bachelorudstilling på Det Fynske Kunstakademi, da det falder uden for puljens formål at yde støtte til eksamensprojekter.

6.    Teaterprojektet ”Min krop – min sjæl – mine ar” er meddelt afslag, da projektet i højere grad er et oplysningsprojekt om at sætte psykisk sygdom på dagsordenen, end det er et kulturelt/kunstnerisk projekt.

7.    Guldægget 2014 er bevilliget en underskudsgaranti på 5.000 kr. til gennemførelse af arrangementet i samarbejde med Odense Filmværksted.

8.    Dansk Modelteaterforening – Fynskredsen er bevilget 2.000 kr. i tilskud til gennemførelse af en udstilling samt opførelse af modelteaterforestillinger i Historiens Hus.

9.    Dansk Islands Forening er meddelt afslag på ansøgning om støtte til midvinter fest, da det falder uden for puljens formål.

10. Swing the Shoes er bevilget 15.000 kr. til projekt Dansefusion - Flashmob, et værk, der fusionerer de forskellige danseretninger fra hele verden i en fælles koreografi og afsluttes i en Flashmob.

11. Teaterfabrikken er bevilget 22.500 kr. til teaterstykket Købmanden i Venedig, som opføres på Teater 95b.

Bilag

Ingen bilag.

 

15. Orientering om indgåede driftsaftaler

Åbent - 2014/006809

 

Orientering

I Odense Kommunes budget er der afsat midler til drift af en række kulturtilbud. By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af Odense Kommunes kulturpolitik indgået driftsaftaler med specifikke kulturinstitutioner og -organisationer. Driftsaftalerne indeholder udviklingsmål og aktivitetsmål, som evalueres ved aftaleperiodens slutning.

 

Forvaltningen har fornyet følgende to driftsaftaler:

·         Til drift af et filmværksted er der indgået driftsaftale med Odense Filmværksted for perioden 1/1 2014 - 31/12 2016. Det årlige driftstilskud udgør 1.638.800 kr. (2014-niveau).

·         Til drift af et dukketeater er der indgået driftsaftale med den private virksomhed Dukketeatret Svanen gældende for perioden 1/1 2014 - 31/12 2016. Det årlige driftstilskud udgør 260.000 kr. (2014-niveau).

 

Forvaltningen har endvidere fornyet følgende kontrakt:

·         Til drift af en balletskole er der indgået kontrakt med Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense for perioden 1/8 2014 - 31/7 2017. Det årlige tilskud udgør 1.090.000 kr. (2014-niveau).

 

Bilag

Ingen bilag.

 16. Sammen om Centrum – udvidelse af arbejdsgruppen

Åbent - 2013/158404

 

Orientering

By- og Kulturudvalget godkendte den 3/12 2013 Sammen om Centrums 8 overordnede anbefalinger og 9 tilhørende konkrete initiativer. Anbefalingerne og initiativerne er lavet af arbejdsgruppen med input fra borgere og fagpersoner. Der peges på, hvordan man kan vende Odense bymidtes udvikling og gøre den mere attraktiv for besøgende.

 

Arbejdsgruppens målsætning er, at:

      der tiltrækkes flere besøgende til bymidten, der bliver længere

      omsætningen i bymidtens butikker øges

      der skabes en øget synlighed af de eksisterende aktiviteter i bymidten

 

Anbefaling 1 vedrører et fortsat arbejde i gruppen samt en udvidelse af denne med det formål at være bredere repræsenteret. By- og Kulturudvalget ønskede at få forelagt en sag med de nye medlemmer af gruppen:

 

Arbejdsgruppen består p.t. af:

·         Karsten Bill Rasmussen, Cityhuset

·         Mark Beetson, Café Gertrud

·         Johnny Buchgraitz, Magasin

·         Birgitte Dyreborg, Odense Cityforening

·         Jane Jegind, rådmand, By- og Kulturforvaltningen

 

Arbejdsgruppen har vedtaget at udvide gruppen med følgende personer:

 • Anja Følleslev, daglig leder af studenterhuset
 • Henrik Dresbøll, ejer blandt andet Cosmographic og er i bestyrelsen for Teater Momentum.

 

Bilag

1. Anbefalinger og initiativer for Sammen om Centrum (Anbefalinger og initiativer Sammen om Centrum 27.11.13.pdf)

 

 

 

17. Præsentation af Odense Bys Museer

Åbent - 2014/038094

 

Orientering

Udvalget får en rundvisning på stedet og en kort præsentation omkring, hvilke projekter Odense Bys Museer står overfor.

 

I den forbindelse præsenteres forårets projekt ”H.C. Andersens Fodspor”.

 

Odense er fyldt med autentiske lokaliteter, som har haft betydning for H.C. Andersen som dreng. I centrum af byen ligger 13 af de væsentligste af disse, men kun få turister er i stand til at finde lokaliteterne.

 

Med projektet ”I H.C. Andersens Fodspor” vil den interesserede Andersen-turist opleve Odense ikke blot som en by med et H.C. Andersen-museum, men at hele det gamle bycentrum er H.C. Andersens Odense.

 

Projektet omfatter en trestrenget synliggørelse:

 1. Fysisk markering i form af H.C. Andersens Fodspor, der vil binde de 13 lokaliteter sammen, en rute på ca. 2,4 km. Det planlægges, at ruten påbegyndes allerede på Odense Banegård og med en afstikker til Odense Åfart.
 2. Brochurer med fortælling om H.C. Andersens Odense på 10 forskellige sprog.
 3. Formidling på de enkelte lokaliteter med brug af apps som supplement til trykt materiale.

 

H.C. Andersens Fodspor vil indgå i den H.C. Andersen-pakke, som aktuelt søges skabt som et samlet tilbud til både inden- og udenlandske turister. Pakken omfatter H.C. Andersens Hus, Børnekulturhuset Fyrtøjet, H.C. Andersen Paraden i Lotzes Have, H.C. Andersens Barndomshjem, Odense Åfart, Odense Zoo, En Landsby fra H.C. Andersens tid (Den Fynske Landsby) m.m.

 

Region Syddanmark har bevilget 450.000 kr. til projektet, og H.C. Andersen Fonden indgår med et tilsvarende beløb. Realiseringen af projektet påregnes gennemført i løbet af foråret således at en indvielse af H.C. Andersens Fodspor kan ske i slutningen af juni.

 

På By- og Kulturudvalgets møde den 18/3 vil projektet nærmere blive præsenteret, og udvalget vil besigtige prøver på de fysiske fodspor.

 

Bilag

Ingen bilag.