Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsesoversigt for Gerthasminde Beboer- og grundejerforening 24.09.23

Formand
Sonja Kjærsgaard Nielsen
Gerthasminde 47

Kasserer
Jens Gandrup Jørgensen
Gerthasminde 19

Medlem
Marianne Albeck
Gerthasvej 2

Suppleant
Søren Mose Hansen
Kirkegårds Allé 35

Suppleant
Per Andersen
Gerthasminde 56

Bestyrelsen kan kontaktes på mail:

Gerthasmindebeboerforening@gmail.com

 

Kontingentsatser for Gerthasminde Beboer- og grundejerforening 2023/2024:

På generalforsamlingen d. 24/9 2023 blev kontingentet pr. husstand for det kommende år fastsat.

Indbetaling via netbank:
reg. nr. 1551 konto nr. 11185991

Pris for ejere: 500 kr.
Pris for lejere: 250 kr.

Indbetaling via mobilepay: nr. 1513FD

Bemærk: Ved indbetaling via mobilepay skal betales 10 kr. ekstra i gebyr til mobilepay:

Pris for ejere: 510 kr.
Pris for lejere: 260 kr.

Uanset hvordan du betaler, så skriv dit kendenavn f.eks. GM17, GV3, KA19 eller VV30, Så vi kan se, hvilken husstand, der har betalt.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

 

Vedtægter for Gerthasminde beboer – og grundejerforening af 1986

 • 1 – Navn

Foreningens navn er Gerthasminde beboer- og grundejerforening.

 • 2 – Formål

Det er foreningens formål, at formidle løsninger af opgaver, der har fælles interesse for områdets beboere.

Desuden skal foreningen gennem fælles arrangementer bidrage til at styrke det sociale samvær i kvarteret.

 • 3 – Medlemmerne

Alle grundejere og øvrige beboere i Gerthasminde-området kan optages som medlemmer.

 • 4 – Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet afpasses efter foreningens omkostninger til administration, møder o.l.

 • 5 – Generalforsamling – ledelse

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige, ordinære generalforsamling holdes i september. Indkaldelse med dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før den fastsatte dato. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3.  Kassereren aflægger regnskab
 4.   Indkomne forslag
 5. Valg af

a   Formand

b   To bestyrelsesmedlemmer

c    Én suppleant til bestyrelsen

d    Revisor

e    Revisorsuppleant

 1. Eventuelt

Bestyrelsen der konstituerer sig selv, varetager foreningens ledelse. Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes når mindst 25 pct. af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette overfor bestyrelsen, eller hvis et flertal i bestyrelsen skønner dette nødvendigt.

 

 • 6 – Foreningens opløsning

Beslutning om at foreningen opløses kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling og kun hvis 75 pct. af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag herom.

Beslutningen skal herefter bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 50 pct af de fremmødte medlemmer skal stemme for.

Ved beslutning om opløsning afgør den ekstraordinære generalforsamling, hvordan foreningens eventuelle formue skal anvendes.

Ændret den 24.9 2017/SES